Gratis verzending vanaf €60,-

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Eczoil: Eczoil B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 53975545, en optredende als verkoper.
  • Klant: de afnemer van Eczoil in welke zin dan ook en die een overeenkomst aangaat met Eczoil.
  • Overeenkomst: een schriftelijke en/of mondelinge overeenkomst tussen Eczoil en de Klant, alsmede de overeenkomst op afstand, waaronder de online bestelling via de website van Eczoil.
  • Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
  • Website: www.eczoil.nl
  • Het product: de producten en diensten van Eczoil.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Eczoil.

2.2 Wijziging van deze algemene voorwaarden is mogelijk. 

2.3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk afgewezen.

2.4 Wordt het product gedurende een aansluitende periode afgenomen (een kuur) dan gelden deze algemene voorwaarden voor alle opvolgende afnamen binnen deze kuur.

3. Het product

3.1 Het product is enkel en alleen een natuurproduct. Het product is geen geregistreerd medisch hulpmiddel, geen geneesmiddel.

3.2 Bij inname dient de gebruiksaanwijzing te worden opgevolgd.

3.3 Voor vragen omtrent de verenigbaarheid van het product met uw gezondheidstoestand of met de medicatie die u neemt, dient u zich steeds voorafgaand te wenden tot uw arts. De inname en gebruik is voor eigen risico.

4. (Online) sluiten van een overeenkomst

4.1 Klanten kunnen online via de website een bestelling plaatsen. Door het online plaatsen van een bestelling geeft de Klant uitdrukkelijk te kennen het aanbod van Eczoil te willen aanvaarden en een overeenkomst te willen sluiten alsook onvoorwaardelijk akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

4.2 Tijdens de bestelling krijgt de Klant op de website de mogelijkheid deze algemene voorwaarden te lezen en op te slaan. De Klant dient uitdrukkelijk akkoord te gaan met de toepasselijkheid ervan.

4.3 De overeenkomst komt tot stand nadat de Klant heeft voldaan aan alle bij het bestelproces door Eczoil gestelde voorwaarden. Eczoil bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling middels een ontvangstbevestiging met daarin opgenomen order-, klant-, betalings- en verzendinformatie.

4.4 Geschiedt een bestelling op andere wijze dan online dan krijgt de Klant (bij afhalen) ter plaatse de algemene voorwaarden samen met de gebruiksaanwijzing in handen. Bij telefonische c.q. overige bestellingen ontvangt de Klant eerst ter betaling een factuur met algemene voorwaarden. Met betaling gaat de Klant met de toepasselijkheid ervan akkoord en komt alsdan de overeenkomst met plicht tot levering tot stand.

5. Prijzen en verzendkosten

5.1 Prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten.

5.2 Verzendkosten zijn wel inbegrepen bij de uiteindelijke totaalprijs. De totaalprijs wordt weergegeven tijdens het bestelproces, daarbinnen de verzendkosten gespecificeerd. Tijdens het online bestelproces verstrekt Eczoil deze informatie voorafgaand aan de definitieve bestelling en op de elektronische ontvangstbevestiging. Bij overige overeenkomsten verstrekt Eczoil de informatie op de factuur.

5.3 Indien blijkt dat bij de bestelling door de Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Eczoil het recht de prijzen hierop aan te passen.

5.4 Prijzen gelden onder voorbehoud van typefouten en gelden per bestelling.

6. Levertijd / uitvoering overeenkomst

6.1 Eczoil verzend uiterlijk 7 dagen na toezending van de elektronische ontvangstbevestiging dan wel 7 dagen na ontvangst van betaling in overige gevallen.

6.2 Tot het moment van aflevering is Eczoil verantwoordelijk voor geleverde producten.

6.3 Na aflevering is retournering van het product niet meer mogelijk. Dit in geval van een korte houdbaarheid van het ongeopende product buiten de koeling. Aangezien Eczoil geen zicht heeft op de vraag hoe de Klant tussentijds omgaat met het product, neemt Eczoil hiervoor na aflevering geen verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt in het geval het product vanwege de productsamenstelling niet is voorzien van een gesealde plastic dop. In dat geval is er geen garantie dat het product na aflevering ongeopend is gebleven.

6.4 Komt een bestelling na verzending niet aan op het opgegeven leveringsadres dan geschiedt nazending van dezelfde bestelling gratis.

7. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

7.1 De totale aansprakelijkheid van Eczoil jegens de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500.

7.2 Aansprakelijkheid van Eczoil jegens de Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7.3 Buiten voorgaande gevallen rust op Eczoil jegens de Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De genoemde maximum bedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Eczoil.

7.4 In het geval van 7.3, een bepaling door de rechter onredelijk bezwarend wordt geacht of bij schade door dood of lichamelijk letsel dan bedraagt de vergoeding in totaal nimmer meer dan de dekking onder de bedrijfsaanprakelijkheidsverzekering in het voorkomende geval.

7.5 De aansprakelijkheid van Eczoil jegens de Klant ontstaat slechts indien de Klant Eczoil schriftelijk in gebreke stelt met gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming, zodat Eczoil in staat is adequaat te reageren.

7.6 Voorwaarde voor enig recht op schadevergoeding is dat de Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Eczoil meldt. Ieder vordering tot schadevergoeding vervalt door het tijdsverloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

7.7 In geval van overmacht is Eczoil niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade.

8. Privacywetgeving

8.1. Eczoil verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Eczoil heeft hiervoor een privacy statement opgesteld. Dit privacy statement is te vinden op de website van Eczoil en maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. 

Volg ons voor de laatste updates en recepten